138 The Download
0 Comment
03.06.2019 Upload date

Kürtlük, Türklük, Alevilik - Martin Van Bruinessen

Tarih, Siyaset ve Araştırma

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 868 B

Bu kitaptaki makalelerin orijinallerinin
yeraldığı kaynaklar şunlardır:
• "Kürt toplumu, milliyetçilik ve
etnisite, mülteci sorunları" / "Kurdish
society, ethnicity, nationalism and
refugee problems", Philip G.
Kreyenbroek ve Stefan Sperl (der.)
The Kurds: A Contemporary Overview
içinde, Routledge, Londra ve New
York, 1992.


• "Kürt milliyetçiliği ve çatışan etnik
kimlikler" / "Kurdish nationalism and
competing ethnic loyalties"
"Nationalisme kurde et ethnicités intrakurdes".
Peuples Méditerranéens, no.
68-69, s. 11-37.


• "Alevî Kürtlerin etnik kimliği
üzerine tartışma: Aslını inkâr eden
haramzadedir!" /14-17 Nisan 1995
tarihleri arasında Berlin'de
gerçekleştirilen "Alevism and Similar
Syncretic Groups in the Middle East"
başlıklı konferansta sunulan tebliğ.
[Bu kitaptaki makale Birikim (no. 88,
1996) dergisinden alınmıştır]
• "Türkiye'de Kürtler, Türkler ve
Alevî uyanışı" / "Kurds, Turks, and
the Alevi revival in Turkey", Middle
East Report, no. 200, Summer 1996, s.
7-10.


• "Kuzey Irak'ta bir Kızılbaş
toplumu: Şabak" / "The Shabak",
Encyclopedia of Islam için yazılan
maddenin genişletilmiş versiyonu.
• "Hacı Bektaş, Sultan Sahak, Şah
Mina Sahib ve koşan duvarın farklı
hikâyeleri" / "Haji Bektash, Soltan
Sahak, Shah Mina Sahib, and various
avatars of a running wall". Turcica,
XXI-XXIII, 1991, s. 55-69.


• "Hacı Bektaş Sultan Sahak olarak
doğunca: Guran bölgesindeki Ehl-i
Hak inanışı üzerine notlar" / "When
Haji Bektash stili bore the name of
Sultan Sahak: Notes on the Ahl-i Haqq
of the Guran district", Alexandre
Popoviç ve Gilles Veinstein (der.)
Bektachiyya: études sur l'ordre
mystique des Bektachis et les groupes
relevant de Hadji Bektach içinde,
Éditions isis, Istanbul, 1995.