102 The Download
0 Comment
15.06.2019 Upload date

Asa-Yı Musa - Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 KB

Aziz, Sıddık Kardeşlerim,
Madem Risale-i Nur, makina ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan mekteb-liler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar. Elbette bir Hakikat beyan etmek lâzım geliyor. 

Şöyle ki:
Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği fel-sefe ise mutlak değildir, belki muzır kısmınadır. Çünki felsefenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye ve Ahlâk ve Kemalât-ı İnsaniyeye ve san'atın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve Hikmet kısmı ise, Kur'an ile barışıktır. Belki Kur'anın Hikmetine hâdimdir, mua-raza edemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor.
İkinci kısım felsefe ise, dalalete ve ilhada ve tabiat ba-taklığına düşürmeye vesile olduğu gibi sefahet ve lehviyat ile gaf-let ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi hârikalarıyla Kur'anın Mu'cizekâr Hakikatlarıyla muaraza ettiği için, Risale-i Nur ekser Eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı müvazenelerle felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, to-katlıyor; müstakim, menfaatdar felsefeye ilişmiyor. Onun için mektebliler, Risale-i Nur'a itirazsız, çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler.


Fakat gizli münafıklar nasılki bir kısım Hocaları bütün bütün manasız ve haksız bir tarzda, Ehl-i Medresenin ve Ho-caların hakikî malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi; bazı felsefecilerin enaniyet-i ilmiyelerini tahrik edip, Nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen, bu Hakikat Asâ-yı Musa ve Zülfikar Mecmuaları başında yazılsa münasib olur.